مالیات

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی | جریمه مالیاتی

در مقالات قبلی در مورد اینکه مالیات چیست کاملا توضیح دادیم اما برای یادآوری با یک توضیح مختصر، مالیات در واقع یک منبع کسب درآمد خوب برای پرداخت هزینه‌ها و تامین بودجه برای تحقق حقوق شهروندی مردم، توسط دولت هست و عدم پرداخت آن توسط مودی مالیاتی، مشمول جرائم مالیاتی می‌شود.

پرداخت این مالیات و انجام سایر تکالیف یک فرد، موسسه یا کسب و کار به‌عنوان مودی مالیاتی مستلزم آن است که در بازه زمانی تعیین شده توسط دولت، پرداخت و انجام شود و عدم رعایت زمان‌بندی و پرداخت این مالیات، جریمه مالیاتی را در پی دارد.

بنابراین مالیات کاملا اجباری است و پرداخت نکردن آن یا سرپیچی از قوانین جهت فرار مالیاتی، علاوه بر مالیات قبلی جریمه مالیاتی را هم به مالیات‌های پرداختی شما اضافه می‌کند.

جرائم مالیاتی برای هر مالیات متفاوت است و نیاز به محاسبه دارد در ادامه روش محاسبه جریمه مالیاتی برای پرداخت نکردن هر کدام از مالیات‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

با سرچ در نت مطالب مختلفی در خصوص جرائم مالیاتی ذکر شده است اما برای جزئیات بیشتر با مشاوره رایگان در خدمت شما عزیزان هستیم.

 

انواع جرایم مالیاتی کدام‌اند؟

 • جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات عملکرد
 • عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده
 • جریمه عدم ارسال اظهار نامه مالیاتی مودی/ جریمه عدم ثبت درآمد واقعی مودی و یا کتمان درآمد
 • جرائم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی مدیران شرکت
 • جریمه عدم انجام وظایف مالیاتی مربوط به دفتر اسناد رسمی
 •  عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان یا کتمان آن
 • جریمه عدم انجام تکالیف مربوط به مالیات‌های تکلیفی
 • جرائم تخلف مدیر تصفیه
 • جریمه عدم ارسال ترازنامه سود و زیان
 •  ثبت درآمد غیر واقعی/ جریمه کتمان درامد

در ادامه به بررسی مقدارهر کدام از جرائم مالیاتی می‌پردازیم.

 

جرائم مالیات عملکرد

مودی مالیاتی باید هر ساله اظهارنامه عملکرد کسب و کار خود را برای اداره مالیات ارائه بدهد. این اظهارنامه لیستی از هزینه‌ها و درآمد مودی طی یک‌سال سپری شده است که ارسال آن و پرداخت مالیات آن زمان‌بندی خاصی دارد؛ اگر بعد از گزشتن مهلت پرداخت مالیات اظهارنامه عملکرد؛ مودی بخواهد آن را بپردازد! به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت، مشمول 2.5% مبلغ کل از مالیات عملکرد جریمه مالیات عملکرد می‌شود.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

اما اگر مودی مالیاتی، مالیات عملکرد خود را به موقع بپردازد، از طرف سازمان مالیات به او جایزه‌ای معادل با کسر 1% از کل مالیات عملکرد تعلق می‌گیرد.

(ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم)

 

جریمه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده

برای تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل، تا 15 روز بعد از گذشت فصل، فرصت باقی است اما اگر در موعود مقرر شده اظهارنامه ارزش افزوده تسلیم سازمان مالیاتی نگردد، مودیان مالیاتی مشمول جریمه می‌شوند که این جریمه به شرح زیر است.

 • عدم ثبت‌نام مودی در سازمان مالیاتی شامل جریمه 75% از کل مالیات و عوارض می‌شود.
 • عدم‌ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در تاریخ مقرر شده شامل جریمه 50% از کل مالیات و عوارض می‌شود.
 • عدم ارسال صورتحساب، شامل جریمه 1% از کل مالیات و عوارض می‌شود.
 • تکیمل نکردن اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلامی از طرف سازمان امور مالیاتی و عدم ارائه اسناد به سازمان مشمول جریمه 25% از مقدار مالیات معلق می‌شود.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جرائم عدم ارسال اظهار نامه مالیاتی مودی/ عدم ثبت درآمد واقعی مودی و یا کتمان درآمد

عدم ارسال اظهارنامه شامل جریمه هنگفتی است که قابل بخشش نیست.

این جریمه برای افراد حقوقی 30% از مالیات کل و برای سایر صاحبان مشاغل 10% از مالیات کل است.

همینطور اگرمودیان درامدی را در اظهارنامه کتمان کنند یا هزینه های غیرواقعی ثبت کنند و سازمان مالیاتی بفهمد این حکم شامل حال انها نیز می‌شود.

 

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی مدیران شرکت

همانطور که میدانید جدا از اظهارنامه شرکت مدیران نیز باید اظهار نامه خود را تسلیم سازمان مالیاتی کنند و مالیات ان را بپردازند.

اگر مدیران شرکت اظهار نامه را راس موعود مقرر تسلیم نکنند مشمول 2% و اگراظهارنامه را خلاف واقعیت‌ها و اسناد مربوطه تسلیم کنند مشمول1% از کل مالیات پرداختی، جریمه خواهند شد.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جریمه عدم انجام وظایف مالیاتی مربوط به دفتر اسناد رسمی

اگر وظایف و تکالیف مربوط به دفتر اسناد رسمی را به این دفتر محول کنید و انها به صورت صحیح و به موقع تکالیف را انجام ندهند برای مالیات تعیین شده مودی مالیاتی با سر دفتر، علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه، مشمول 20% جریمه آن نیز خواهند شد و اگر رعایت نکردن این قانون مجددا تکرار شود، مجازات حبس درجه شش را نیز به دنبال دارد.

(ماده 200 قانون مالیات های مستقیم)

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جرائم عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان یا کتمان آن

کسب و کارها علاوه بر ارسال هزینه‌های خود به دفتر اسناد رسمیف مکلف‌اند که لیست حقوق و دستمزد کارکنان خود به همراه قراردادهای کاری به سازمان امورمالیاتی ارسال کنند.

اگر این وظیفه انجام نشود یا بدرستی و به طور کامل انجام نشود مودی مالیاتی مشمول جریما مالیاتی عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد می‌شود.

طبق قانون عدم ارسال حقوق کارکنان مشمول 2% مبلغ از حقوق پرداختنی و عدم ارسال قرارداد پیمانکاران مشمول 1% کل مبلغ قرارداد به وی می‌باشد که مودی مالیاتی موظف به پرداخت آن است.

(ماده 197 قانون مالیات های مستقیم)

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جریمه عدم انجام تکالیف مربوط به مالیات‌های تکلیفی

هر شخصی که طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات مودیان دیگر است در واقع مشمول پرداخت مالیات تکلیفی است، در صورت عدم پرداخت علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه، مشمول 10% مالیات پرداخت نشده و به ازای تاخیر در پرداخت برای هر ماه 2.5% مالیات جریمه خواهد شد.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جریمه‌های تخلف مدیر تصفیه

طبق قانون اگر مدیر یا مدیران تصفیه، دارای شخص حقوقی را قبل از تصفیه امور مالیاتی تقسیم کنند مشول 20% جریمه از کل مقدار مالیات مربوط خواهند شد و منجر به پرداخت ان هستند.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

جریمه عدم ارسال ترازنامه سود و زیان

اگر مودی مالیاتی ترازنامه یا حساب سود و زیان و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک هستند را بر خلاف حقیقیت تهیه و تنظیم کند یا برای سه سال متوالی صورت‌های مالی سود و زیان کسب و کار خود را به سازمان مالیات تسلیم نکند، علاوه بر جریمه‌ 20% به ازای هر کدام از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌ها در این دوره محروم می‌شود.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

 

کتمان درامد/ثبت درآمد غیرواقعی

اگر درآمد اظهار شده توسط مودی مالیاتی با درآمد واقعی و مشخص شده وی 15% اختلاف داشته باشند مودی مالیاتی مشمول جریمه کتمان درآمد شده و تا 3 سال از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های قانونی محروم خواهد شد.

این جریمه مالیاتی غیر قابل بخشش است.

در نهایت اگر مدارک، ترازنامه و حساب‌های سود و زیان اشخاص حقوقی یا حقیقی تا 3 سال توسط سازمان تایید شده باشند و مالیات سال جاری انها بدون مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف در موعود مقرر پرداخت شده باشند به مودیان 5% جایزه خوش حسابی تعلق می‌گیرد.

 

جرائم مالیاتی درجه شش چه هستند؟

 • حبس مودی از شش ماه تا دو سال.
 • جزای نقدی که پرداخت دو تا هشت میلیون تومان را شامل می‌شود.
 • شلاق مودی که از ۳۱ تا ۷۴ ضربه را شامل می‌شود.
 • محرومیت مودی از حقوق اجتماعی. بین شش ماه تا پنج سال محرومیت.
 • انتشار حکم قطعی جریمه‌های مالیاتی به صورت علنی
 • ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
 • ممنوعیت‌دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
 • ممنوعیت از صدور بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
 • افراد متخلف، باید علاوه بر پرداخت اصل مالیات و جریمه تعین شده، ضرر های وارده به دولت را نیز پرداخت کنند.
 • همچنین افرادی مانند حسابرسان، حسابداران یا کسانی که در تخلف مورد نظر شرکت کنند، مجرم شناخته می​ شوند و براساس میزان جرم، مشمول جریمه​ های مالیاتی می‌شوند.

بنابراین مالیات اجباری است و در صورت فرار مالیاتی تنها میزان پرداخت جرائم مالیاتی خود را افزایش می‌دهید. این افزاش مالیات می‌تواند شامل جرائم مالیاتی ذکر شده یا جریمه‌های مالیاتی درجه شش باشد.

دولت همیشه در ایجاد طرح‌های جهت بخشش جرائم مالیاتی یا کم کردن انهاست و بهترین گزینه جهت کاهش جرائم خوش حسابی مودیان است.

***

 

امیدواریم این مقاله از سایت امیدان تکس برای شما مفید و کاربردی باشید.

نظرات خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید. همچنین هر گونه سوالی که دارید در بخش تماس با ما از مشاورین ما بپرسید. همکاران ما در کنار شما هستند تا مسائل مالیاتی خود را حل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *